Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

22:27
22:27
22:27
22:27
22:27
22:27
22:27
22:27
22:27
22:27
22:27
22:27
22:27
22:27
darksihaya
22:27
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viakitana kitana
darksihaya
22:26
5414 2528
Reposted frompulperybka pulperybka viakitana kitana
darksihaya
22:26
2382 ca98
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakitana kitana
darksihaya
22:26
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viazapominanie zapominanie
darksihaya
22:26
6932 1e05
Reposted fromgieerzetka gieerzetka viazapominanie zapominanie
darksihaya
22:26
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl